โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำและกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน


     
     เนื่องด้วยเขตรับผิดชอบทัพเรือภาคที่ ๒ มีพื้นที่ที่มีทะเลและแหล่งน้ำอยู่โดยรอบ  ประกอบกับภูมิประเทศเกิดอุทกภัยทางน้ำบ่อยครั้งซึ่งทัพเรือภาคที่ ๒ มีภารกิจให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำ 


     ดังนั้นกำลังพลในทัพเรือภาคที่ ๒ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การปฐมพยาบาลและการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผู้ประสบภัย เจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุและลดความรุนแรงของการป่วยเจ็บก่อนส่งถึงมือเจ้าหน้าที่สายแพทย์ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะได้เริ่มทำในงบประมาณปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     กำลังพล ทร. มีความรู้ความสามารถและทักษะในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ  การปฐมพยาบาลและการกู้ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

     โดยจะจัดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยจำลองสถานการณ์จริง และมีการทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น