โครงการคัดกรองสุขภาพจิต และพัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิต

     

     เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อคัดกรองสุขภาพจิต และพัฒนาส่งเสริมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา
     
     ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพจิตและความเครียดนับวันยิ่งจะเรื้อรังและเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ และปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลต่อสุขภาพจิตอย่างมาก การดูแลและแก้ปัญหาโดยอาศัยนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด แต่อยู่ที่การแก้ปัญหาหรือผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ดังนั้น รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒  จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับกำลังพล ทร. ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะได้เริ่มทำในงบประมาณปี ๒๕๕๖


วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้กำลังพล ทร. ได้เรียนรู้เทคนิค และพัฒนาทักษะการผ่อนคลายทางจิตด้วยดนตรีและกิจกรรม
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้กำลังพล ทร. ในการคลายเครียดด้วยตนเอง
         - เพื่อให้กำลังพล ทร. ได้เรียนรู้วิธีการผ่อนคลายทางกายและทางจิตไปพร้อมๆกัน

กิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ                                                                              
  - กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้ การประเมินผลความเครียดด้วยตนเอง แบบประเมินความยืดหยุ่น แบบประเมินความสุข และจัดนิทรรศการ
  - กิจกรรมกลุ่มสันทนาการและการร่วมสร้างพลังสุขภาพจิต

แบบทดสอบสุขภาพจิตโดยกรมสุขภาพจิต ท่านสามารถเข้าไปได้ที่ http://www.dmh.go.th/test/

ไม่มีความคิดเห็น: