โครงการป้องกันและควบคุมโรคโรคไข้เลือดออก

     

     เพื่ออบรมความรู้ สร้างความตระหนัก เรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับเครือข่ายและกำลังพลใน ทร. พื้นที่ ฐท.สข.ทรภ.๒ สำรวจลูกน้ำยุงลายและดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

     อัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกในระดับประเทศยังคงมีอัตราการเจ็บป่วยค่อนข้างสูงซึ่งในบางพื้นที่ เกิดการการระบาดเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ตามมา สาเหตุการระบาดของโรคมาจากหลายๆ ปัจจัยทั้งปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ความตระหนักและความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่ สำหรับหน่วยงานใน ทร. พื้นที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในแต่ละจังหวัดมีสภาพภูมิประเทศ และสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ประชากรในพื้นที่มีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกัน จึงต้องมีดำเนินการควบคุมป้องกันและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือของกำลังพล ในการควบคุมไข้เลือดออก ไม่ให้อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในหน่วยงานของ ทร. สูงเกินกว่าอัตราป่วยในระดับจังหวัด ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะได้เริ่มทำในงบประมาณปี ๒๕๕๖


กิจกรรม
     - จัดอบรมความรู้
     - จัดกิจกรรมรณรงค์
     - สำรวจลูกน้ำยุงลายและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น