โครงการเอดส์

โครงการเผยแพร่ทักษะการป้องกันโรคเอดส์

ให้กับข้าราชการ ทหารกองประจำการ และลูกจ้าง

ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สข.ทรภ.๒
น.อ.(พิเศษ) มนต์ธรรม วังแก้ว เป็นประธานในพิธี
ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ คน
เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖
1 ความคิดเห็น: