โครงการเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนในการฝึก
     การเจ็บป่วยจากความร้อน (Heat - related illnesses) เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกองทัพเรืออย่างต่อเนื่องตลอดมา จากการรวบรวมรายงานของ กกป.พร. ระหว่าง พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๔ พบรวมทั้งสิ้น ๔๕ ราย


     จะเห็นได้ว่าการบาดเจ็บจากความร้อนยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของกองทัพเรือ ถึงแม้ว่า พร.   จะได้ดำเนินการให้ความรู้และกำหนดแนวทางในการป้องกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้ว การบาดเจ็บจากความร้อนก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ การดำเนินกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนในการฝึกใน ทร. ประจำปี งป.๕๖ จะเป็นการทบทวนถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่รับผิดชอบใกล้ชิดในการฝึก (ครูฝึก) กับเจ้าหน้าที่สายแพทย์  เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในการป้องกันการเจ็บป่วยจากความร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะได้เริ่มทำในงบประมาณปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของโครงการ
         - เพื่อให้ครูฝึกมีความรู้และเข้าใจ เรื่องอันตรายจากความร้อนจากการฝึก
         - เพื่อให้หน่วยฝึกและครูฝึกสามารถเฝ้าระวัง และดำเนินกิจกรรมในการป้องกันอันตรายจากความร้อน
           จากการฝึกได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรม
 - จัดอบรมความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันอันตรายจากความร้อนจากการฝึก
 - ฝึกทักษะการตรวจวัดค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก กระเปาะแห้ง และค่าความชื้นสัมพัทธ์การแสดง
   สัญญาณธงและการปฏิบัติตามสัญญาณธง เป็นระยะเวลา ๑ วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น