โครงการพัฒนาทันตสาธารณสุข     สุขภาพช่องปากและฟัน มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กับสุขภาพกายโดยตรง เนื่องจากช่องปากเป็นด่านแรกที่นำอาหารเข้าสู่ร่างกาย  หากอวัยวะช่องปากไม่สมบูรณ์ จะทำให้ระบบย่อยอาหารผิดปกติและส่งผลต่อระบบอื่นๆ 


     โรคในช่องปากที่พบมากคือ  โรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ แต่เนื่องจากโรคทั้งสองมีการดำเนินของโรคแบบค่อยเป็นค่อยไป  หากไม่สังเกตอาการจะไม่พบรอยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก กว่าจะรู้ตัวก็เมื่อโรคลุกลามถึงระยะที่มีรูให้เห็นชัดยากแก่การรักษา หรือ ทำให้มีอาการปวด หรือโรคเหงือกอักเสบรุนแรง ลุกลามจนกลายเป็นโรคปริทันต์ ที่ส่งผลให้เหงือกบวมเป็นหนอง ฟันโยก จนในที่สุดก็ต้องถอนฟันและสูญเสียฟันไปในที่สุด
       อย่างไรก็ตาม ทั้งโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ เป็นโรคที่สามารถดูแลและป้องกันได้ หากมีความรู้และความเข้าใจสาเหตุ ตลอดจนมีการดูแลตนเองที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถลดการสูญเสียดังกล่าวได้ งานทันตกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของฟันและอวัยวะภายในช่องปาก จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้กับกำลังพลและครอบครัวของ ทร. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ฐท.สข.ทรภ.๒ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยลดปัญหาสุขภาพฟัน ป้องกันไม่ให้มีการลุกลามของรอยโรคเพิ่มขึ้น ลดการสูญเสียฟัน รวมทั้งลดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่สลับซับซ้อนในอนาคต การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองได้และเพิ่มความสามารถในการสร้างเสริมให้สุขภาพของตนเองให้ดีเพื่อจะได้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่กองทัพเรือได้อย่างราบรื่น  ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะได้เริ่มทำในงบประมาณปี ๒๕๕๖


ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมดังนี้
            - จัดอบรมให้ความรู้และการดูแลตนเอง โดยการสอนสุขศึกษาโรคในช่องปากและการแปรงฟันที่ถูกวิธีตลอดจนการใช้ไหมขัดฟัน และการตรวจฟันด้วยตนเอง เพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคเหงือก
- ประเมินความรู้ผู้เข้ารับการอบรม
          - การตรวจสุขภาพช่องปากและการแนะนำโรคทางทันตกรรม เพื่อให้ทราบถึงโรคในช่องปากตนเอง แล้วมารับบริการรักษาทันตกรรมต่อ
- การให้การรักษาและให้คำแนะนำ ความรู้ และกระตุ้นส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยในช่องปาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น